39740 (Imperial) Stormtrooper Hoth aka Snowtrooper

Version 1: COO Hong Kong auf der Wade, Schmaler Sehschlitz
39740-01-01.jpg 19KB 150pt-Darstellung
Vorderansicht
39740-01-02.jpg 20KB 150pt-Darstellung
Rückansicht
39740-01-03.jpg 15KB 150pt-Darstellung
Copyright
Links Bein (Wade):
© 1980 L.F.L.
HONG KONG
Rechtes Bein:
[ohne]
39740-01-04.jpg 17KB 150pt-Darstellung
Schürze
39740-01-05.jpg 24KB 150pt-Darstellung
Waffe

Version 2: COO China, Breiter Sehschlitz
39740-02-01.jpg 19KB 150pt-Darstellung
Vorderansicht
39740-02-02.jpg 18KB 150pt-Darstellung
Rückansicht
39740-02-03.jpg 14KB 150pt-Darstellung
Copyright
Linkes Bein:
MADE IN
CHINA
[Plate]
Rechtes Bein:
© 1980
L.F.L.
39740-02-04.jpg 15KB 150pt-Darstellung
Schürze
39740-02-05.jpg 26KB 150pt-Darstellung
Waffe

Version 3: COO entfernt, YPS-Version, Normale Waffe
39740-03-01.jpg 22KB 150pt-Darstellung
Vorderansicht
39740-03-02.jpg 19KB 150pt-Darstellung
Rückansicht
39740-03-03.jpg 15KB 150pt-Darstellung
Copyright
Linkes Bein:
© 1980 L.F.L.
[HONG KONG Cut]
Rechtes Bein:
[ohne]
39740-03-04.jpg 16KB 150pt-Darstellung
Schürze
Rundes Loch
39740-03-05.jpg 25KB 150pt-Darstellung
Waffe
39740-03-06.jpg 316KB 150pt-Darstellung
Zeitschrift Vorderansicht
39740-03-07.jpg 250KB 150pt-Darstellung
Zeitschrift Vorderansicht
39740-03-08.jpg 361KB 150pt-Darstellung
Zeitschrift Artikel

Version 4: COO entfernt, YPS-Version, GI-Joe Waffe (Action Force Blaster)
39740-04-01.jpg 19KB 150pt-Darstellung
Vorderansicht
39740-04-02.jpg 20KB 150pt-Darstellung
Rückansicht
39740-04-03.jpg 13KB 150pt-Darstellung
Copyright
Linkes Bein:
© 1980 L.F.L.
[HONG KONG Cut]
Rechtes Bein:
[ohne]
39740-04-04.jpg 15KB 150pt-Darstellung
Schürze
Rundes Loch
39740-04-05.jpg 30KB 150pt-Darstellung
Waffe
39740-04-06.jpg 316KB 150pt-Darstellung
Zeitschrift Vorderansicht
39740-04-07.jpg 250KB 150pt-Darstellung
Zeitschrift Vorderansicht
39740-04-08.jpg 361KB 150pt-Darstellung
Zeitschrift Artikel

Version 5: COO entfernt
39740-05-01.jpg 200KB 150pt-Darstellung
Vorderansicht
39740-05-02.jpg 209KB 150pt-Darstellung
Rückansicht
39740-05-03.jpg 67KB 150pt-Darstellung
Copyright
Linkes Bein:
© 1980 L.F.L.
[HONG KONG Cut]
Rechtes Bein:
[ohne]
39740-05-04.jpg 79KB 150pt-Darstellung
Schürze
Rundes Loch
Repro
39740-05-05.jpg 25KB 150pt-Darstellung
Waffe

Version 6: Hong Kong, Breiter Sehschlitz
39740-06-01.jpg 205KB 150pt-Darstellung
Vorderansicht
39740-06-02.jpg 166KB 150pt-Darstellung
Rückansicht
39740-06-03.jpg 78KB 150pt-Darstellung
Copyright
Linkes Bein:
© 1980 L.F.L.
Rechtes Bein:
MADE IN HONG KONG
39740-06-04.jpg 82KB 150pt-Darstellung
Schürze
39740-06-05.jpg 25KB 150pt-Darstellung
Waffe

Home eMail Print